Awiton Ko – Victory Band 

Ako nagapangita Mo

Sa katagbawan sa presensya Mo

Ikaw ang gipangandoy ko

Sa kinatibuk-an sa kasing-kasing ko

CHORUS:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo

Magasimba ako diha sa truno Mo

Daygon ko ang buhing ngalan Mo

Sa Espirito Santo ug kamatuoran.